Om oss

Montessoriförskolan Tomtebobarnen i Särö grundades 1992 och drivs som en ekonomisk förening utan vinstdrivande ändamål, eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Förskolan har två avdelningar – på vår lilla avdelning går barn mellan ett år- tre år och på vår stora avdelning går barn mellan tre år – sex år. Vi har även mycket öppet mellan avdelningarna. Den lilla avdelning har en egen entré och en egen utegård där miljön är anpassad just för de yngre barnen. Av erfarenhet vet vi att lugn och ro, få intryck och färre antal vuxna att knyta an till är viktigt. Barnen på vår stora avdelning är vid behov indelad i mindre grupper. Barnen förfogar över en härlig och stor utomhusgård med flera roliga aktiviteter. Denna gård delas med två andra förskolor.

Vår värdegrund

Förskolans verksamhet vilar på tre nyckelord – trygghet, engagemang och utveckling.

Den första grundpelaren för föreningens verksamhet är trygghet – en verksamhet där alla barn, all personal och alla föräldrar respekteras som individer.
Den andra grundpelaren för föreningen är engagemang. Genom engagerade föräldrar och engagerad personal anser föreningen att vi har möjlighet att skapa förutsättningar att uppnå en fungerande verksamhet för barnen, personalen och föräldrarna.
Den tredje grundpelaren för föreningen är utveckling. Förskolan ska vara en utvecklande och stimulerande miljö och verksamhet för barnen. Det innebär också att det är en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö för personalen.

Pedagogiken

Vi är en montessoriförskola som utgår från Maria Montessoris pedagogik. Maria Montessori utgick från att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje, ivriga att pröva på och lära nya saker och att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon, att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste
intressena av att äta själv, lära sig gå, lära sig prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann, att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags
kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna. Vill du veta mer om Montessoripedagogiken gå in på Svenska montessoriförbundets hemsida (länk).

Känner du dig osäker på Montessoripedagogiken kan du vara lugnt – för alla föräldrar till nya familjer får delta på en Montessorikväll där våra pedagoger förklarar pedagogiken och hur vi jobbar med det på förskolan!

Inskolning

Vi värdesätter relation och anknytning mellan barn, föräldrar och pedagoger och därför är vi måna om att våra barn ska få en så trygg inskolning som möjligt. Inskolningsperiodens längd varierar från barn till barn, men oftast tre veckor. Personalen skapar ett inskolningsschema för ditt barn som börjar med att en ansvarig pedagog gör ett hembesök för att knyta an till barnet i dess trygga
hemmiljö, därefter påbörjas inskolningen på förskolan för barnet tillsammans med en förälder med korta besök och där besöken succesivt förlängs och förälderns närvaro minskar.

Vi gillar bra mat

Förskolans lunch levereras från en restaurang där det en gång i veckan erbjuds en helt vegetarisk lunch. Det är mat av hög kvalitet och stor variation. Vår ambition är att all frukost och mellanmål ska vara ekologisk.

Inget dåligt väder

Vi tycker att det är viktigt att vara utomhus för att främja hälsa, motorik och lärande! Därför är barnen är ute varje dag oavsett väder och då är det viktigt med rätt kläder.

Temaarbete

Varje år jobbar avdelningarna utifrån ett tema och kring detta tema skapar pedagogerna utflykter, pysselaktiviteter, samlingar. Och varje hösttermin startar vi med tema hygienvecka. För att lära
barnen om god handhygien, bli mer självständiga och minska spridning av sjukdomar. Efter det har vi kompistema för att skapa gemensamma trivselregler och att barnen ska förstå sina egna och andras rättigheter och ansvar, allt för att skapa en god stämning i gruppen. Två gånger per år har vi terminsavslutningar och öppet hus för alla på Tomtebobarnen.

Vår personal skapar trygghet!

Vi har låg personalomsättning på vår förskola vilket skapar en trygghet för barnen. Vi är tacksamma för vår personal som stannat med oss så länge och ger våra barn så mycket!
På Tomtebobarnen ansvar rektorn för den pedagogiska ledningen och för att verksamheten bedrivs enligt läroplanen. Rektorn deltar också i föreningens styrelsemöten. Vårt arbetslag består av
förskolelärare och barnskötare varav majoriteten har montessoriutbildning som tillsammans planerar och genomför arbetet i verksamheten.

Avgift

Förskolans avgift följer Kungsbacka kommuns maxtaxa (samma som de kommunala förskolorna
tillämpar). Här finns information om aktuell maxtaxa:

http://kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Avgifter-och-regler/Avgifter/

Avgift för förskoleplats betalas in i förskott och ska vara betald senast den 26:e eller närmsta efterföljande vardag varje månad (avgiften gäller för 12 månader/år).