IT Policy

IT Policy för Montessoriförskolan Tomtebobarnen, 2014-02-13

Inledning

Informationsteknologi (IT) kan man uttrycka som ett samlingsbegrepp för alla hjälpmedel eller tekniker för att skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. Begreppet har numera fått en vidare innebörd att även gälla all datorbaserad hantering av information. Med IT menas i detta dokument hur vi med informationsteknologi skall kunna främja verksamheten inom Tomtebobarnen. Implementeringen av IT skall ske i positiv anda och med ett välgrundat behov.

Denna IT-policy förutsätter att gällande lagstiftning och verksamhetens övriga regler och normer följs. Exempelvis skall personuppgiftslagen (PUL) följas och beaktas vid användande av iPads/NotesPlus och övrig IT utrustning.

IT Utrustning

Datorer, iPads, Printer och Scanner skall finnas tillgängliga för att främja verksamheten, både för administrativa samt pedagogiska uppgifter. Utrustningen skall finnas tillgänglig och förvaras i Tomtebobarnens lokaler under pågående pedagogisk verksamhet. Under övrig tid får utrustningen lånas hem om syftet är att främja Tomtebobarnens verksamhet.

Anställda pedagoger styr, i samråd med styrelsen, i vilken omfattning och under vilka former IT utrustningen används av barnen på Tomtebobarens förskola.

Installation av program eller spel ej relaterade till verksamheten är ej tillåtet.

IT ansvarig skall säkerställa att nödvändiga uppgraderingar installeras samt backup av data sker.

Hemsidan https://www.tomtebobarnen.se

Hemsidans främsta syfte är att vara ett ansikte utåt för Tomtebobarnen och bidra till att skapa en bild av verksamheten. IT ansvarig tillsammans med styrelsen ansvarar för att informationen hålls aktuell och korrekt.

Hemsidan har också en privat del som bara skall vara åtkomlig först efter inloggning. Varje familj och anställd skall ha egna inloggningsuppgifter. I privata delen av hemsidan skall information riktat till medlemmar och anställda finnas. T.ex. medlemsregister, scheman, etc.

Bilder publicerade på hemsidan får ej innehålla identifierbara personer utan dessa personers/målsmäns skriftliga godkännande. Detta gäller enbart om bilden publiceras på den publika delen av hemsidan.

Tillsyn och administration av hemsidan utförs av IT ansvarig.

Internetanslutning

Internetanslutningen på Tomtebobarnen får endast användas av personer och utrustning som hör till verksamheten på Tomtebobarnen.

E-post

Anställda, samt funktioner (styrelse, antagning, etc), skall erbjudas tillgång till e-post under domänen tomtebobarnen.se. E-post till och från dessa konton skall ses som officiell och hanteras i enlighet verksamhetens regler och normer.

E-post konton administreras av IT-ansvarig.

Övrigt

Representation av Tomtebobarnen på sociala medier som t.ex. Twitter eller Facebook får endast initieras efter beslut av Tomtebobarnens styrelse