Värderingar

Tomtebobarnens värderingar utifrån nyckelorder i verksamhetsidén

Föreningens verksamhet vilar på tre nyckelord – trygghet, engagemang och utveckling. Vidare finns för verksamheten ett antal grundförutsättningar. Därutöver har föreningen gjort medvetna val för att skapa förutsättningar att nå de tre nyckelorden och värderingarna kopplade till dessa.

Förklaringarna till de tre nyckelorden samt föreningens förutsättningar och val går in i varandra och kan därför svårligen beskrivas fristående var och en för sig utan måste läsas som en helhet. Nedanstående beskrivning av nyckelord, föreningens förutsättningar och val samt ovanstående Verksamhetsidé är avsedda att vara långsiktigt vägledande för den verksamhet som föreningen bedriver i och utanför förskolan.

Trygghet

Den första grundpelaren för föreningens verksamhet är trygghet – en verksamhet där alla barn, all personal och alla föräldrar respekteras som individer.

Trygghet för barnen är:
– att de kan knyta an till personalen (de vuxna) på förskolan
– att de har en säker vistelsemiljö där de ej kommer till skada, fysiskt eller psykiskt – att de känner sig som en del av barngruppen
– att de trivs på förskolan
– att man respekteras som individ av de andra barnen, personalen och föräldrarna

Trygghet för personalen är:
– att de känner anställningstrygghet
– att de har en ansvarstagande och korrekt arbetsgivare
– att de har en säker arbetsmiljö
– att personalledning är tydlig och situationsanpassad
– att man respekteras som individ av kollegor, föräldrar och barn

Trygghet för föräldrarna är:
– att barnen får god omvårdnad
– att barnen vistas i en säker miljö
– att barnen trivs på förskolan
– att verksamheten består långsiktigt
– att man respekteras som individ av personalen och övriga föräldrar

Engagemang

Den andra grundpelaren för föreningen är engagemang. Genom engagerade föräldrar och engagerad personal anser föreningen att vi har möjlighet att skapa förutsättningar att uppnå en fungerande verksamhet för barnen, personalen och föräldrarna. Engagemanget skapar även förutsättningar för en god gemenskap, delaktighet och solidaritet – bland och emellan – barn, personal och föräldrar vilket föreningen tror är svårt att uppnå utan engagemang. Föreningen anser också att föräldraengagemanget kan bidra till att minska avståndet mellan barnens vistelse på förskolan och i hemmet eftersom barnen ser att föräldrarna tar en aktiv del i deras vardag även på förskolan.

Engagemang för föräldrarna är:
– att aktivt deltaga på föreningsmöten och föreningsstämma
– att vara lojala mot av föreningen fattade beslut
– att varje familj utför arbetsinsatser för verksamheten i enlighet med föreningens ’Vem gör vad lista’ (se bifogat exempel)
– att bidra med sin kompetens och yrkeskunnande där det går
– att aktivt välkomna och introducera nya medlemmar
– att deltaga i av föreningen arrangerade sociala aktiviteter utanför förskolan
– att uppträda solidariskt med och med respekt för alla barn, föräldrar och personal
– att vara kostnadsmedvetna
– att genomgå av föreningen anordnad Montessorikurs

Engagemang för personalen är:

– att med barnen i fokus på ett professionellt sätt utöva sitt yrke på förskolan
– att aktivt bidra till att förverkliga den pedagogiska inriktningen (se nedan) och verksamhetens rutiner som förskolechefen tillsammans med personalen utformat i samförstånd med styrelsen – att uppträda solidariskt och med respekt för alla kollegor, barn och föräldrar
– att aktivt bidra till skapande av trivsel på sin arbetsplats
– att vara kostnadsmedvetna

Engagemang för barnen är:
– att uppträda solidariskt och med respekt för alla barn, föräldrar och personal – att utvecklas efter sin egen förmåga och mognad

Utveckling

Den tredje grundpelaren för föreningen är utveckling. Förskolan skall vara en utvecklande och stimulerande miljö och verksamhet för barnen, inte endast en ’förvaringsplats’. Det innebär också att det är en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö för personalen. I den mån det finns utrymme härutöver skall föreningen även vara en utvecklande och stimulerande miljö för föräldrarna.

Utveckling för barnen är:
– att de får en individanpassad utveckling efter var och ens förmåga och mognad
– att de lär sig grundläggande social kompetens
– att de lär sig att uppträda solidariskt och med respekt för alla barn, föräldrar och personal – att de förbereds för kommande skolgång, i kommunal alternativt privat regi

Utveckling för personalen är:
– att de får förutsättningar att utöva sitt yrkeskunnande
– att de utvecklas i sin yrkesroll genom utveckling på arbetsplats, utveckling i grupp, samt möjlighet till intern och extern utbildning inom givna ekonomiska ramar
– att de tillsammans med förskolechefen har möjlighet att påverka det pedagogiska innehållet och den dagliga verksamhetens rutiner

Utveckling för föräldrarna är:

– att få tillfälle att bidra till och känna delaktighet i den del av föreningens verksamhet som inte har med den pedagogiska och dagliga barnverksamheten att göra
– att se sitt/sina barn utvecklas efter deras förmåga och mognad på förskolan
– att få känna gemenskap med övriga föräldrar och personalen på förskolan

 

Verksamhetsförutsättningar

Utöver föreningens stadgar bedrivs föreningens verksamhet på följande förutsättningar:

– att föreningen uppfyller de regler och krav som skollagen ställer
– att föreningen uppfyller gällande kommunala föreskrifter och har erforderligt tillstånd för bedrivande av verksamheten
– att föreningen får bidrag från kommunen för verksamheten och lokalerna
– att föreningen har rätt att ta ut föräldraavgifter av medlemmarna enligt gällande kommunala föreskrifter för bedrivandet av verksamheten
– att förskolan har stängt 4 veckor på sommaren
– att föreningen har rätt att styra över omsorgstiden för s.k. ’15-timmarsbarn’
– att föreningens huvudsakliga intagning sker vid terminsstart på hösten. I vissa fall kan dock

intagning vid andra tillfällen ske, i fall då styrelsen och intagningskommittén finner det lämpligt

 

Föreningens val för att nå tryggghet, engagemang och utveckling

Utöver ovanstående förutsättningar har föreningen gjort nedanstående val för att skapa förutsättningar för att uppnå trygghet, engagemang och utveckling.

Ekonomi

En grundförutsättning för föreningen överhuvudtaget skall kunna uppnå sina målsättningar är att föreningen har en sund och stabil ekonomi. Härigenom skapas möjlighet för föreningen att ge anställningstrygghet för personalen. Det utgör i sin tur en bra grund för rekrytering och bibehållandet av välutbildad och engagerad personal samt möjlighet att utöva en sund personalpolitik. Vidare ger det föreningen möjlighet att ha en något högre personaltäthet än genomsnittet, vilket ger större möjligheter till att barnen känner sig trygga och utvecklas på förskolan. Det ger även föreningen större möjlighet att kunna påverka vistelse- och arbetsmiljömiljön i positiv riktning. Sist men inte minst är det viktigt för föräldrarna att de känner trygghet i att föreningen har förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktig.

Föreningen har därför beslutat att vid sidan om den pedagogiska verksamheten ha ett stort mått av föräldrainsatser. Föräldra- och personalengagemanget ger föreningen större möjlighet att kunna hålla nere kostnaderna för verksamheten. Föreningen anser att det eventuella ekonomiska utrymme som skapas genom föräldrainsatserna och personalens kostnadsmedvetenhet i första hand utnyttjas till skapa ekonomisk stabilitet och därigenom långsiktighet och handlingsfrihet för föreningen. När ekonomisk stabilitet uppnåtts kan eventuellt ekonomiskt överskott utnyttjas för att vidareutveckla verksamheten och/eller hålla nere föräldraavgifterna.

Den långsiktiga målsättningen för föreningen gällande ekonomisk stabilitet är att ha ett rörelsekapital motsvarande fem (5) månaders lön för en personal (ca 135.000 kr) för att kunna möta ekonomiska hot som till exempel sänkta bidrag , sjukskrivning bland personalen, medlemsavhopp, oförutsedda ’15-timmars barn’ utan att föreningen omedelbart måste vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de löpande intäkterna och kostnaderna.

Organisation

Föreningen har valt föräldrakooperativ och ekonomisk förening som organisationsform där föräldraengagemanget ligger inneboende i själva organisationsformen. Förtroendevalda måste utföra de arbetsinsatser som krävs i en ekonomiskförening i form av nödvändigt styrelsearbete. Vidare har föreningen valt att ett stort mått av föräldrainsatser för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten men även möjligheter till ökad känsla av gemenskap, delaktighet och solidaritet bland föräldrarna och personal. För att ytterligare öka känslan av gemenskap mellan föräldrarna arrangerar föreningen fest och andra sociala aktiviteter vid sidan om den dagliga förskoleverksamheten.

Pedagogisk inriktning

Föreningen har valt att ha Montessoripedagogiken och dess mål och riktlinjer för barnverksamheten för att härigenom ha möjlighet att uppnå en individanpassad utveckling för barnen. Vidare har föreningen valt att inte nyttja föräldrainsatser i själva barnverksamheten då föreningen anser att den pedagogiska verksamheten och andra rutiner kring den dagliga barnverksamheten bedrivs bäst av utbildad personal. Föreningens målsättning är att all ordinarie personal är Montessoriutbildad samt att minst en av dem är förskollärare.

Föreningens barnverksamhet får inte bli för stor. Skulle verksamheten få större omfattning än idag anser föreningen att möjligheterna att ge barnen en individanpassad utveckling minskar. En eventuell utökning av verksamhet medför också att administrationen för föreningen riskerar att bli alltför betungande för att man skall kunna säkerställa en långsiktig fortlevnad då verksamheten till stor del bygger på ideella insatser.

Vidare anser föreningen att valet av Montessoriinriktning medför större möjlighet för personalen att utvecklas på sin arbetsplats. Personalutveckling utanför arbetsplatsen sker i första hand genom att personalen identifierar ett utvecklingsbehov och ger föreningen förslag på aktivitet. Att ha engagerad och välutbildad personal är en grund för att vi skall kunna bedriva en bra förskoleverksamhet för våra barn. Engagerad och delaktig personal är också en förutsättning för att föreningen kan bedrivas så effektivt som möjligt. För att möjliggöra detta anser föreningen att grundförutsättningen är att förskolechefen tillsammans med personalen och i samråd med styrelsen måste ges ett stort mått av frihet att utforma den pedagogiska verksamheten, övriga rutiner kring barnverksamhet och schemaläggningen för personalen utifrån de förutsättningar som föreningen har.

Föreningen har valt att bedriva verksamheten i en lokal som har förutsättningar för utövandet av en god Montessoriinriktad förskoleverksamhet, vilken är avpassad till verksamhetens nuvarande omfattning, uppfyller kraven på fysisk säkerhet samt uppfyller de arbetsmiljökrav som ställs på föreningen som arbetsgivare.

Avslutningsvis har föreningen valt att ha en god standard på Montessorimaterialet då det är grundförutsättning för den pedagogiska verksamhetens bedrivande.

Rekrytering

För att kunna uppnå ovanstående målsättningar är rekryteringen av nya medlemmar och personal oerhört viktiga processer för föreningen. Föreningen anser att valet av Montessoripedagogiken som inriktning underlättar rekrytering av engagerade medlemmar och av engagerad personal till verksamheten. Föreningen har beslutat att följande skall vara vägledande i:

medlemsrekryteringsprocessen:

– att de nya medlemmarna delar föreningens verksamhetsidé och värderingar
– att de nya medlemmarna aktivt väljer Tomtebobarnen
– att barnen passar in med avseende på i första hand ålder och andra hand kön
– att den nya familjen bor i närområdet, i första hand i Särö, i andra hand i Kullavik och därefter andra till förskolan närliggande delar av Kungsbacka kommun

personalrekryteringsprocessen:
– att ny personal är Montessoriutbildad
– att ny personal är barnskötare eller förskollärare
– att ny personal delar föreningens vision, verksamhetsidé och värderingar – att ny personal aktivt väljer Tomtebobarnen

 

Avslutningsvis, en förening blir endast vad dess medlemmar gör den till. Ovanstående ord och meningar måste således fyllas med handling för att ge faktisk trygghet, engagemang och utveckling.